Afklaringsforløb

På Sigurdsgård tilbyder vi afklaringsforløb af 16 ugers varighed for unge med særlige behov. Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Formålet med et afklaringsforløb er at afdække den unges ønsker, ressourcer og kompetencer og i fællesskab afklare den unges fremtidige uddannelses- eller beskæftigelsesmål samt vejen dertil.

Et afklaringsforløb på Sigurdsgård kan:

  • afklare den unges ønsker og muligheder

  • definere og dokumentere den unges kompetencer, ressourcer, uddannelses- og arbejdsevner

  • udforme en handleplan for hvordan målet om selvforsørgelse kan nås

Vi har stor erfaring og ekspertise med at hjælpe og afklare unge med psykiske vanskeligheder som f.eks. angstdepression, Autismespektrumforstyrrelse (ASF), OCD, skolevægrings- og isolationsproblematikker o. lign.

Vi arbejder med at hjælpe den unge til at genvinde troen på sig selv og få afdækket konkrete muligheder for uddannelse eller videre beskæftigelse. Den unge vil være tilknyttet en primærmedarbejder under hele forløbet.

For at blive optaget på Sigurdsgårds afklaringsforløb kræver det, at man er blevet visiteret til det af sin sagsbehandler eller UU-vejleder.

Vi tilbyder desuden EUA

EUA 

(Erhvervs- og Uddannelses Afklaring) er et forløb på 1 år. Formålet med EUA er at inspirerer den unge til at blive afklaret på, hvilken uddannelse, han/hun ønsker at gå i gang med inden for det næste års tid og dermed definere de skridt, der skal til, for at den unge når målet.

I et EUA-forløb arbejdes der bl.a. med mødestabilitet, faglige mål, social omgang i et uddannelses- og arbejdsmiljø, hygiejne og fremtoning.

EUA Mentor
Efter behov kan Sigurdsgård tilbyde mentor ordning, til støtte af overgangen imellem Sigurdsgård og anden uddannelse eller beskæftigelse. Mentor forløbet bevilliges af kommunen, og kan variere i tid, alt efter den unges behov

Inden afslutning på forløbet vil den unge få udarbejdet en uddannelsesplan, og første skridt i planen sættes i værk. Dette kan foranstaltes efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), §32 eller Lov om aktiv social politik, §46.

Her lægges ligeledes vægt på den unges personlige, faglige og sociale udvikling samt på at skabe rum for udvikling.

UDDANNELSESPLAN

Uddannelsesplanen indeholder muligheder for den unges personlige udvikling gennem undervisning, aktiviteter og praktik. Planen skal beskrive:

• Hvad den unge skal lære og hvorfor.

• Hvornår den unge skal lære det.

• Hvor den unge skal have de forskellige dele, som uddannelsen stykkes sammen af.

Uddannelsen bliver sat sammen af flere forskellige elementer. Undervisningsplanen laves efter den unges forudsætninger, behov og ønsker. Der er derfor ikke to særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, der er ens.